Poradnik Pacjenta

 • pacjent ma prawo rejestracji wizyty w formie:

  – stawiennictwa osobistego

  – telefonicznej

  – elektronicznej

  – za pomocą osób trzecich

 • Pacjenci mają możliwość zapisu w kolejkę oczekujących do lekarzy specjalistów: stomatologia i ginekologia

 • wizyty domowe zgłaszane są od 730 do 1000

 • Skargi i Wnioski Pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie, przyjmuje Dyrektor dr Piotr Banasiak we czwartki godz 12.00-13.00 lub osoba przez niego upoważniona. Skargi i wnioski mogą być składane ustnie, telefonicznie lub /i pisemnie oraz anonimowo do specjalnie przeznaczonej skrzynki znajdującej się przy wejściu do przychodni .
 • PRAWA PACJENTA W SPZZLO w KARCZEWIE
 • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

Powiatowe Centrum Zdrowia. Przychodnia Rejonowa

ul. Armii Krajowej 3

05-400 Otwock

tel. (22) 778 12 00

 • numery telefonów alarmowych 112 i 999

 • odpłatność za wizyty/zabiegi

CENNIK

Wizyta ambulatoryjna

50 zł

Wizyta domowa

70 zł

EKG bez skierowania

30 zł

Zastrzyk domięśniowy

20 zł

Badania kierowców

120 zł

Zaświadczenie lekarskie związane z nauką

30 zł

 

 • odpłatność i udostępnienie dokumentacji medycznej

Obowiązujące opłaty za udostępnienie  dokumentacji medycznej

w okresie  od  01.06.2021 – 31.08.2021 r

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 1 strona wyciągu albo odpisu
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia
1 strona kopii albo wydruku
maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
III kwartał 2020 r.
5168,93 zł
11,36 zł 0,39 zł 2,27 zł

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (…);
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych (..);
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 5. na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii
w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*.

Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób (…).

Podstawa prawna
*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta